Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en waterlaboratorium Aqualysis werken samen om Nederland te voorzien van voldoende en schoon oppervlaktewater. WDODelta is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het gebied grofweg begrensd door de plaatsen Deventer, Zwolle, Steenwijk, Assen en Hoogeveen. In dit gebied beheert het Waterschap onder andere duikers, stuwen, gemalen en rioolzuiveringsinstallaties.

Het waterlaboratorium Aqualysis is eind 2014 verzelfstandigd vanuit WDODelta. Om de waterkwaliteit te borgen voert Aqualysis chemisch, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek uit voor een vijftal waterschappen. Primair worden deze diensten geleverd aan waterschappen, maar ook op gereguleerde commerciële basis aan andere partijen.

‘Na de verzelfstandiging van Aqualysis was er een groeiende behoefte aan een eigen ICT visie en strategie’

Rekening houden met de wensen, behoefte en visie van beide partijen

Bij de verzelfstandiging van Aqualysis is besloten dat WDODelta de rol van ICTdienstverlener voor Aqualysis invult. Aqualysis werd tot op heden geleid door de ICT visie en strategie van WDODelta, terwijl er sprake is van een groeiende behoefte aan een eigen koers. Dit had een belemmerend effect op de samenwerking en de verdere professionalisering van de ICT dienstverlening. WDODelta heeft Bostec gevraagd ze te voorzien van een advies ten aanzien van organisatorische maatregelen met betrekking tot de ICT infrastructuur en het applicatielandschap. Waarbij er rekening gehouden diende te worden met de wensen, behoefte en visie van beide partijen.

ICT is meer dan alleen techniek

Bostec denkt hierin verder en ziet de waardevolle samenhang tussen organisatie, processen en techniek. Voor de aanpak van het project heeft Bostec een stapje terug gedaan en focus gelegd op het bouwen van een fundament voor de rest van het project en de dienstverlening in de toekomst. Samenwerking stond hier centraal, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en wederzijds begrip. Dit vormde het uitgangspunt voor de vervolgstappen, wat een waardevolle en gewenste aanpak was voor het creëren van draagvlak, nu en in de toekomst.

Verbetermaatregelen op basis van fit-gap analyse

Een interactieve sessie fungeerde als Kick-Off voor het opstellen van leidende thema’s gedurende het project. Door middel van interviews met de diverse stakeholders heeft Bostec vervolgens in kaart gebracht waar de behoeften en verwachtingen afwijken van de praktijk. Op basis van deze “fit-gap analyse” heeft Bostec samen met WDODelta en Aqualysis vastgesteld welke verbetermaatregelen er nodig zijn om de ICT dienstverlening aan te passen en deze geprioriteerd. Samen heeft dit geleid tot een plan waarmee WDODelta en Aqualysis zelf aan de slag kunnen om de verbeteracties uit te voeren en de samenwerking op ICT-gebied opnieuw vorm te geven.