Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) verleent ambulancezorg in de regio Brabant. Hierbij gaat het zowel om spoedzorg als geplande zorg. De RAV Brabant MWN omvat twee afzonderlijke RAV-regio’s (RAV Midden- en West-Brabant en RAV Brabant-Noord) met één directeur en een gemeenschappelijk management, staf en ondersteuning. Het werkgebied loopt van Bergen op Zoom tot Boxmeer en telt bijna 1,8 miljoen inwoners.

Inzicht in het te kort aan verpleegkundig personeel

RAV Brabant MWN heeft aangegeven een tekort aan verpleegkundig personeel te hebben. Daarnaast is het personeel ook veel tijd kwijt aan nevenactiviteiten. Doordat niet precies duidelijk is op welk moment en hoeveel tijd er aan een nevenactiviteit besteed wordt, is het lastig om hiervoor tot een efficiënte planning te komen. Door hier inzicht in te verkrijgen kan ook nauwkeurig bepaald worden hoe groot het tekort daadwerkelijk is.

Door in kaart te brengen welke capaciteit er nodig is voor dekking van de gehele regio, is er inzicht gekomen in welke capaciteit er momenteel nog niet aanwezig is en waar de organisatie naar toe moet groeien.

Hierop aansluitend was er behoefte aan een spreidingsanalyse, specifiek om chronologisch en geografisch inzicht te krijgen, om daarna een algehele analyse uit te voeren of de huidige diensten aansluiten op de meldingen.

Capaciteitsmanagement in de zorg

De consultants van Bostec hebben ruimschoots ervaring met capaciteitsmanagement in de zorg. Ook binnen de ambulancezorg is er al ervaring opgedaan op dit vlak. Door ervaring en inzicht te combineren met diverse analysemogelijkheden is het mogelijk nieuwe inzichten te verschaffen. Deze opdracht is uitgevoerd door gebruik te maken van interviews, documentanalyse, data-analyse en lineair programmeren.

RAV Brabant MWN heeft aangegeven dat zij behoefte hadden aan een frisse blik naar de organisatie. In Bostec zagen zij een prettige gesprekspartner die veel kennis heeft over de gezondheidszorg en die over de juiste consultants beschikt voor het uitvoeren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses.

Formatieoverzicht

Bostec heeft een nieuw formatieoverzicht opgeleverd waarmee inzichtelijk is gemaakt hoeveel inzetbare uren er per maand voor de gehele regio en ook per RAV post beschikbaar zijn voor elke functie. In het formatieoverzicht zijn verschillende variabelen opgenomen die van invloed zijn op de het aantal inzetbare uren, zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Daarnaast is voor de strategische horizon per functie een buffer berekend voor uren die nog niet gepland, maar wel verwacht zullen wegvallen en die daarom ook gecompenseerd moeten worden. Ook is de paraatheid van het referentiekader van het RIVM in het overzicht verwerkt.

Tot slot heeft Bostec in kaart gebracht welke capaciteit er nodig is voor dekking van de gehele regio. Hierdoor is er inzicht gekomen in welke capaciteit er momenteel nog niet aanwezig is en waar de organisatie naar toe moet groeien.

De spreidingsanalyse heeft inzicht verschaft hoe de huidige paraatheid zich verhoud tot de historische meldingen. Hierbij is eerst geanalyseerd aan welke post een wijk is toegewezen aan de hand van de rijtijd tussen de wijk en de post. Hierdoor is op wijkniveau inzichtelijk gemaakt hoe de productie en responsetijd-, meldtijd- en rijtijdoverschrijdingen geografisch en chronologisch verdeeld zijn. Voor inzicht in de afstemming is over een gemiddelde week per post gekeken hoe het meldingspatroon aansluit bij de huidige paraatheid. Daarnaast is er met een heuristiek een nieuw rooster gemaakt als input om te zien op welk moment en waar er diensten bij en/of af kunnen. Hierdoor is duidelijk gemaakt hoe de huidige capaciteit efficiënt ingezet kan worden.