HagaZiekenhuis implementatie begeleiding ZIS

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. Met ruim 3600 medewerkers en 275 specialisten werken ze aan de beste zorg voor patiënten. Dit doen ze vanuit de kernwaarden: zorgzaamheid, innovatie en samenwerking, en vanuit het zorgconcept Planetree. Als STZ-ziekenhuis hebben ze een voortrekkersrol op het gebied van medisch, verpleegkundig en zorggerelateerd onderwijs, topklinische patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in regionaal of landelijk netwerk met Universitair Medische Centra (UMC), andere ziekenhuizen en zorginstellingen.

Omschrijving van de opdracht

HagaZiekenhuis (verder: Haga) heeft Bostec gevraagd gedurende de periode van 15 april 2016 tot 1 juli 2016 de programmamanager ‘implementatie HiX’ te ondersteunen met als doel de inhoudelijke toetsing van de migratie, het opstellen van een integraal go-live draaiboek en het begeleiden van de accountants controle.

Toegevoegde waarde

Bostec heeft er voor gezorgd dat het omvangrijke project met vele werkgroepen en medewerkers, op het juiste moment weer bij en met elkaar is gaan werken. Belangrijkste taken hierin waren:

 • Het bijeen brengen van de teams en de integrale samenwerking hiertussen organiseren en begeleiden.
 • Toetsing, en bijstelling waar nodig, op de uitvoerbaarheid van de diverse projectplannen en deze integreren in een totaalplanning voor de go-live dagen.
 • Zicht en toezicht houden op de controleerbaarheid van de diverse projectonderdelen door de accountant.
 • Later ook het organiseren en begeleiden van de accountantscontrole op het project.
‘De Bostec consultant is zeer goed op de hoogte van de systemen en processen binnen ziekenhuizen. Dit komt door zijn achtergrond als ICT-manager en deze kennis is hem bij het HagaZiekenhuis goed van pas gekomen. Bostec is door ons op een laat moment in het conversie-traject ingezet. Toch hebben zij de rijdende trein ingehaald, zijn erop gesprongen en hebben zelfs de locomotief bereikt. Mede door het structureren en organiseren hebben zij de lastige onderwerpen, conversie en koppelingen, tot een goed einde gebracht. En dat zonder de collega’s die hier leiding aan gaven te frustreren. ‘

Arjan van Kooi, Projectmanager ICT HagaZiekenhuis

Resultaat

 • Op 3 juni 2016 vond de implementatie plaats van het ZIS van Chipsoft (Hix).
 • In dit project waren een 4-tal domeinen benoemd, te weten; MIR, Zorglogistiek, ZIS en Techniek. De werkzaamheden van Bostec waren voornamelijk gericht op het domein ZIS en Techniek.
 • Er is een inhoudelijke toetsing opgesteld van het go-live moment, waarbij ingezoomd werd op:
 • Migratiestrategie en draaiboek migratie.
 • Tellingen op orde brengen incl. bewijsvoering accountant.
 • Koppelingen met derde systemen incl. omnummeren.
 • Alle randvoorwaarden voor go-live ingevuld.
 • Interviews met diverse werkgroep- en projectleiders.
 • Onderzoek van diverse onderliggende stukken met daarbij ook de inhoudelijke toetsing of datgene wat is beschreven voldoet.
 • Technische, organisatorische en functionele aspecten zijn meegenomen.
 • Draaiboeken zijn opgesteld en aangepast daar waar nodig.
 • Doelstelling, dat bij go-live alle voorwaarden voor go-live zijn ingevuld, is behaald.