Het Ommelander ziekenhuis is hét streekziekenhuis van Noordoost en Oost-Groningen, gericht op het leveren van goede, snelle en veilige zorg. Dit gebeurt nu vanuit twee locaties (Delfzijl en Winschoten) en vanaf 2018 vanuit het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Op locatie Delfzijl worden dagbehandelingen en laagcomplexe operaties uitgevoerd en op locatie Winschoten verleent men hoogcomplexe- en acute zorg. Met 100 medisch specialisten en ruim 1300 medewerkers heeft het Ommelander alle specialismen in huis en levert 7 x 24 uur zorg. De totale capaciteit van het Ommelander bedraagt circa 325 bedden en 8 operatiekamers. Het adherentiegebied van het Ommelander telt circa 120.000 inwoners.

Omschrijving van de opdracht

De directie van het Ommelander heeft Bostec gevraagd de planning, processen en patiëntenstroom in kaart te brengen van de spoedeisende hulp en OK’s en advies uitte brengen over de mogelijkheden van procesoptimalisatie en ketenintegratie van deze onderdelen van het Ommelander. Bostec heeft advies gegeven over twee aan elkaar gerelateerde logistieke en organisatorische uitdagingen. De eerste opdracht betrof een stagnerende doorstroming van acute patiënten. De tweede opdracht betrof de planning van de operatiekamers: een complex planproces, onder andere doordat het Ommelander operaties uitvoert op twee locaties met sterk verschillende capaciteitsbehoefte en operatiemogelijkheden, met als gevolg dat operaties later dan gepland starten.

‘Focus door scherpe analyse en observaties: Bostec verbetert logistieke processen door de ogen van patiënt en verwijzer.’

Francisca van der Pol, Manager zorg Ommelander Ziekenhuis Groningen

Toegevoegde waarde

Bostec heeft beide uitdagingen op een integrale manier aangepakt, dat wil zeggen door naar de gehele acute keten en het gehele OK planproces te kijken en door zowel technische, procesmatige als organisatorische aspecten mee te nemen. Als onafhankelijke partij was Bostec in staat om door middel van interviews, observaties en data- en documentanalyse deze beide ketens van begin tot eind in kaart te brengen, inclusief kentallen en knelpunten die worden ervaren. Bostec heeft de knelpunten geanalyseerd, vastgesteld wat de impact daarvan was en wat de onderliggende oorzaken waren.
Tijdens de opdracht heeft Bostec nadrukkelijk gekeken naar draagvlak en die waar nodig gecreëerd.

Resultaat

Op basis van de knelpunten, de oorzaken en de impact heeft Bostec adviezen uitgebracht die door het Ommelander zelf zijn geëvalueerd en geprioriteerd. Bostec heeft haar adviezen geformuleerd in de vorm van concrete oplossingen met een onderbouwing van de baten en waar mogelijk kwantitatief uitgedrukt. Daarbij heeft Bostec ook aangegeven wat de quick-wins zijn. De adviezen die Bostec heeft uitgebracht liggen op het vlak van:

  • Personeel
  • Processen, procedures en afspraken
  • Informatie en communicatie
  • Cultuur

Het Ommelander heeft nu letterlijk in kaart hoe de acute patiënten instromen, doorstomen en uitstromen en er is nu overzicht over de gehele OK-planningshorizon van lange-termijnplanning (productieafspraken) tot korte-termijn (planning voor de volgende dag).
Het advies van Bostec zal door het Ommelander als leidraad worden gebruikt voor het verbeterprogramma. Per advies zal naar aanbeveling van Bostec een focusgroep worden geformeerd die een advies adopteert, implementeert, borgt en evalueert.