Onze werkwijze

Creatieve en innovatieve oplossingen

Door onze unieke aanpak ontstaat er kennisoverdracht en synergie binnen het team dat aan uw opdracht werkt

Bostec bedient een breed scala aan klanten in de domeinen Mobiliteit, Zorg en Industrie. Wij helpen onze klanten bij het verbeteren van hun processen zo dat zij meer toegevoegde waarde kunnen bieden, wat leidt tot meer klanttevredenheid en daardoor meer groei.

Overeenkomsten domeinen

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen patiënten of goederen in een ziekenhuis, reizigers op een luchthaven of producten in een fabriek, maar de uitdagingen waarvoor Bostec om advies wordt gevraagd, hebben verrassend veel raakvlakken:

 • Gebrekkige coördinatie, planning en communicatie
 • Variabiliteit
 • Stakeholders met verschillende visies of belangen
 • Te weinig capaciteit c.q. capaciteit op de verkeerde plek
 • Ontevreden klanten door te lange wachttijden
 • Onvoldoende stuurinformatie

Hoewel deze uitdagingen in uitvoering en complexiteit verschillend zijn, de oplossingen zijn in de basis toch vaak gelijk:

 • Meer transparantie zorgt voor betere sturing van de processen.
 • Tijdige en betrouwbare informatie naar bijvoorbeeld patiënten, reizigers en workfloor management zorgt voor hogere tevredenheid bij medewerkers, klanten en leveranciers.
 • Tracking en tracing van individuele patiënten, bagage, goederen of producten verbetert de kwaliteit van het proces en het product.
 • Processen maken onderdeel uit van complexe en dynamische ketens met onder andere meerdere ketenpartners, leveranciers, distribiteurs, afnemers en vervoerders. Procesoptimalisatie heeft alleen zin als (het effect op) de hele keten wordt meegenomen en niet alleen het individuele proces.
 • ‘Goede’ logistieke processen voegen waarde toe aan de klant of aan het product.

Dat deze oplossingen zo op elkaar lijken, komt voort uit het feit dat Bostec de reiziger, patiënt of klant centraal stelt tijdens analyse, advies en implementatie. Uiteindelijk draait hier ieder proces om.

Voor veel bedrijven en (zorg)instellingen vormen de bedrijfsprocessen de basis van de bedrijfsvoering. Procesoptimalisatie vormt de rode draad door de drie domeinen Mobiliteit, Zorg en Industrie.

Synergie

Bostec kent in ieder domein de best practices, concepten en innovaties en de daarbij behorende technologieën. Bij elke opdracht gebruikt Bostec standaard kennis uit de andere domeinen. Dit gebeurt in de vorm brainstormsessie, intervisie, het nalezen van adviezen, het toetsen van de aannames en project audits. Hierdoor kan Bostec oplossingen aandragen vanuit een ander domein dan het domein waar u zelf werkzaam bent. Door deze unieke aanpak ontstaat er kennisoverdracht en synergie binnen het team dat aan uw opdracht werkt. Dit levert creatieve en innovatieve oplossingen op die u concurrentievoordeel bieden.

Het juiste team is het hele werk

Een multidisciplinair kernteam, waarin u onderdeel van uitmaakt zorgt op een natuurlijk voor draagvlak in uw organisatie

De vraagstukken die Bostec oplost voor haar klanten zijn zonder uitzondering complex van aard. Dit vraagt een breed scala aan specialistische expertise. Voorafgaand aan de uitvoering van elke consultancy opdracht bepaalt Bostec in overleg met u welke expertise nodig is om tot een goed advies te kunnen komen. Op basis van complexiteit, omvang, scope en de specifieke klantvraag wordt een multidisciplinair kernteam van consultants samengesteld waarin een optimale mix van kennis, competenties en ervaring aanwezig is.

Daarbij kijkt Bostec expliciet naar de bijdrage die u als klant kunt leveren aan de invulling van het team. Onze ervaring leert dat indien u en uw organisatie geen onderdeel uitmaken van dit team, er minder draagvlak ontstaat. Wanneer u actief onderdeel uitmaakt van dit team ontstaat op een natuurlijke manier draagvlak, gaat de kwaliteit van de adviezen omhoog en is het veel eenvoudiger om de adviezen vervolgens te implementeren als werkbare oplossingen.

Kernteam

Het kernteam is primair verantwoordelijk voor het behalen van de overeengekomen gezamenlijke doelen en is het gezicht naar uw organisatie. Om tot een goed advies te komen zal het kernteam op gezette momenten een beroep doen op de overige kennis en expertise binnen Bostec. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een brainstormsessie, een intervisie, het nalezen van adviezen, het toetsen van de aannames of een project audit. Deze hulpbronnen zorgen voor betere kwaliteit en haalbaarheid van het advies en minimaliseert de kans om essentiële zaken over het hoofd zien.

Hulpbronnen

Deze hulpbronnen beperken zich niet tot het eigen domein van consultants (Zorg, Industrie of Mobiliteit). Juist door uitwisseling van kennis en ervaring over de domeinen heen, ontstaan kruisbestuivingen en daarmee creatieve oplossingen. Bovendien zorgen deze hulpbronnen ervoor dat intern de klantkennis bij Bostec nog beter geborgd blijft waar u als klant uiteindelijk ook de vruchten van zult plukken.

Unieke aanpak

Dus samenvattend: het kernteam is eindverantwoordelijk voor het advies en de op te leveren producten, de hulpbronnen zorgen voor aanvulling, toetsing, borging en synergie met andere domeinen waardoor u als klant meer value-formoney krijgt. Deze aanpak maakt Bostec uniek.