Whitepapers

Wij delen graag onze kennis en hopen dat onze whitepapers u helpen om de juiste (strategische) beslissing te nemen

Onze Whitepapers

Big data en vervoersbedrijven – 4 papers

Openbaar vervoerbedrijven – en hun ketenpartners – verzamelen veel (reis) gegevens. Daarmee kunnen zij hun dienstverlening verbeteren. Althans, dat zou de opzet moeten zijn. Maar dan moet je wel de weg weten in het moeras dat big data voor veel ondernemingen.

Big data houdt de gemoederen al jaren bezig. Op consument-niveau vooral door vraagstukken over privacy en op business-niveau met name door de mogelijkheden ervan. Want wat kun je allemaal met big data? En wat wil je er eigenlijk mee? Beschik je wel over de juiste big data? Wat is big data eigenlijk?

Vragen genoeg, tijd voor reflectie. Vraag hier deze whitepaper serie aan

EPD/ZIS conversie – 4 papers

Binnen de cure staan vele instellingen aan de vooravond van de implementatie van een nieuw Zorg Informatie Systeem (ZIS) of Elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze komen voort uit vernieuwde wet- en regelgeving en het obsoleet worden van systemen. De markt bestaat uit meer dan 90 ziekenhuizen en meer dan 1500 ggz-instellingen. Daarvan is de helft reeds overgegaan op een nieuw systeem, maar moet de andere helft nog over.

Het in de hand houden van een ZIS/EPD implementatie is een groot knelpunt, zowel tijd technisch als financieel. Door geen grip te hebben op een dergelijk traject gaan de kosten exceptioneel omhoog. Een belangrijk voortraject dat zorgt voor het slagen van de implementatie is ‘conversie’. Vraag hier deze whitepaper serie aan

Whitepaper EPD/ZIS conversie

Whitepaper Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg – 4 papers

Zorginstellingen staan aan de vooravond van een grote verandering. Deze verandering is ingegeven door de wijzigende financieringsstromen en wijzigende vraagstelling aan de zorginstelling. De verschillende oplossingen richten zich of op het leveren van betere zorg waarbij het kostenaspect niet wordt meegenomen of op lagere kosten wat weer niet leidt tot betere zorg. Het dilemma waar de zorgverlenende instantie mee worstelt is de steeds verder afkalvende financieringsstroom vanuit collectieve middelen, met daarbij een steeds groter aanbod vanuit de samenleving.

Betere zorg betekent dat voor onze zorgbehoevende medemens de kwaliteit van leven omhoog gaat. Minder kosten betekent dat met minder inzet van mensen en bekostigde wordt gezorgd dat mensen een goed leven hebben. Als we dit realiseren voldoen we aan de gesteld doelstellingen. Vraag hier deze whitepaper serie aan

Innovatie voor business managers – 3 papers

De noodzaak voor innoveren ligt vaak in het veranderen van de buitenwereld, waardoor er nieuwe eisen aan producten of diensten worden gesteld. Maar Innoveren van processen is niet eenvoudig als er meerdere partijen verantwoordelijk zijn in de procesketen en vaak leveren dergelijke innovaties niet het resultaat op dat ervan verwacht wordt.

Omdat u ook innoveert om er beter van te worden, wilt u er voor zorgen dat uw innovatie ook daadwerkelijk op gaat leveren wat ervan verwacht wordt. Hiervoor is een aanpak nodig die de kans op succes maximaliseert of zelfs garandeert. Een aanpak waarbij de ketenpartners betrokken. Zo ook op het busstation van Amsterdam CS, hier komen meerdere openbaar vervoersmaatschappijen elk met hun eigen dienstregeling aan. Dit kan ertoe leiden, dat zo nu en dan meer haltes nodig zijn dan beschikbaar. Vraag hier deze whitepaper serie aan

Whitepaper Innovatie voor business managers
Whitepaper Innovatie luchthavenprocessen

Innovatie luchthavenprocessen – 3 papers

Groeiende passagiersaantallen en beperkte mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden, maken het bieden van een goed product een steeds grotere uitdaging voor luchthavens. Innovatie van luchthavenprocessen lijkt onontkoombaar. Maar onvoorspelbaarheid maakt het managen van innovatie echter niet eenvoudig. De traditionele project- en ontwikkelaanpakken hebben moeite met die onvoorspelbaarheid. Agile aanpakken gaan beter om met onvoorspelbaarheid, maar zijn gebaseerd op bepaalde karakteristieken van software waar luchthavenprocessen niet volledig aan voldoen.

Hoe kunnen we dan toch innovatieve projecten effectief managen? Welke ingrediënten zijn daarvoor nodig? Vraag hier deze whitepaper serie aan

Beheersing van passagiersstromen – 3 papers

Er zijn momenten in het passagiersproces dat de vraag naar, en het aanbod van, capaciteit niet goed met elkaar overeenkomen. Self-service en common-use oplossingen maken het mogelijk om tegen relatief lage operationele kosten de variabele vraag naar capaciteit te accommoderen. Naast een slimmere procesinrichting blijft een effectieve beheersing van het proces echter cruciaal om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

Het voornamelijk sturen op basis van schema’s, en het vervolgens pas reageren op informatie over passagiers die reeds in de terminal zijn, maakt dat stuurmaatregelen vrijwel altijd te laat genomen worden. Vooral bij deelprocessen waar de volume flexibiliteit nog technologisch en/of organisatorisch beperkt wordt, leidt dit tot problemen. Maar hoe moet het dan wel? En wat is hier voor nodig? Vraag hier deze whitepaper serie aan

Whitepaper Beheersing van passagiersstromen