Kosteloze pilot voor administratieve lastenverlichting zorginstellingen door Axians en Bostec

KIK-V programma helpt zorginstellingen met pilots voor het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie
Geplaatst: 05-04-2022

Wat is KIK-V

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doelstelling is om op uniforme wijze eenduidig kwaliteitsinformatie beschikbaar te stellen, waarbij de informatie gelijk is qua structuur, inhoud en definities. De informatie wordt voor meerdere instanties beschikbaar gemaakt, zodat zorginstellingen slechts eenmalig de informatie ter beschikking hoeven te stellen, zonder verlies van data en uiteraard volgens de wettelijke kaders. Om zo de administratieve last van zorginstellingen te verminderen. KIK-V beschrijft het normenkader en geeft aan hoe gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld.

KIK-V pilot kosteloos voor zorginstelling

Het programma KIK-V is de projectenorganisatie die de implementatie van de KIK-V methodiek ondersteunt. Het programma wordt vanuit Zorg Instituut Nederland (ZIN) gefaciliteerd. ZIN is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt.

De organisatie werkt samen met meerdere marktpartijen om het KIK-V gedachtegoed binnen zorginstellingen te implementeren. Hiervoor worden bij de zorginstellingen pilots opgestart, die vanuit ZIN financieel worden ondersteund. Het voordeel voor de zorginstelling is dat de zorginstelling in de pilotfase geen kosten maakt, behalve de eigen personele kosten.

Axians is in samenwerking met Bostec één van de partijen die zorginstellingen ondersteunen in deze eerste fase.

Dit regelen Axians en Bostec

In de pilot gaan we met de zorginstelling aan de slag om de eerste datasets voor de personeelssamenstelling (zoals gedefinieerd in het normenkader van KIK-V) vast te stellen. Daarnaast brengen we in kaart hoe datagericht de zorginstelling nu werkt. Het opgeleverde verslag geeft de zorginstelling handvatten voor de vervolgstappen en helpt bij de implementatie. Daarnaast is het verslag bedoeld voor het KIK-V programma om overzicht te krijgen over de maturity van de zorginstellingen op het gebied van datagedreven werken.

Axians en Bostec

We stellen ook een referentiemodel op, waarin wordt beschreven hoe de informatie (nodig om aan te leveren aan KIK-V) wordt verkregen uit de verschillende bronsystemen bij de zorgorganisatie. Er wordt een bestand conform het referentiemodel opgeleverd dat de basis biedt voor de aanlevering aan het KIK-V programma. En we gaan na hoe de zorginstelling het beste de informatie bij de vragende partij kan aanbieden. Er zijn verschillende technische oplossingen mogelijk. Met de zorgorganisatie wordt nagegaan wat voor hen de beste oplossing is.

Zelf aan de slag

Met het opleveren van de dataset (1 of meerdere bestanden) en het advies hoe de data kan worden aangeleverd aan het KIK-V programma wordt het geheel overgedragen aan de ICT-beheerorganisatie van de zorginstelling. De organisatie zelf kan dan op basis van de verkregen kennis en kunde de verdere implementatie voortzetten.

Bostec verzorgt in deze pilot de projectbegeleiding en procesinrichting. Axians zorgt voor het ontwerp en de oplevering van de dataset. Gezamenlijk staan we voor het realiseren van de pilot zoals door ZIN gedefinieerd en dragen we zorg voor het feit dat de kennis en kunde die wij hebben van het programma bij de zorgorganisatie bekend is.

Vervolg KIK-V implementatie

Axians en Bostec hebben de mogelijkheid om drie VVT- instellingen te begeleiden bij deze aanzet tot KIK-V implementatie. Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de basis voor KIK-V. Dit kwaliteitskader omvat 8 thema’s. De afsprakenset KIK-V focust zich op 2 van de 8 thema’s, namelijk personeelssamenstelling (inhoud van de pilot die is beschreven) en basisveiligheid. De lessons learned tijdens de implementaties van de pilots worden gebruikt voor de andere delen van implementatie van KIK-V en helpen de organisaties die nog willen starten met de KIK-V implementatie.

Ook de pilot en subsidie regelen?

De pilot voor de drie zorginstellingen wordt gefinancierd vanuit het KIK-V programma. Ben jij als VVT instelling ook op zoek naar hulp? Wij helpen je graag. Bel of mail Principal Consultant Edwin van Putten op 06-55708697 of vanputten@bostec.nl. Mogelijk kunnen we de subsidie die wordt gesteld vanuit KIK-V nog aanwenden voor jouw zorginstelling.

Contact

Wil je meer weten over de pilot of jouw instelling aanmelden?